Foreningen

VEDTÆGTER for

Slaglosia -Slagelses historiske forening


§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Slaglosia - Slagelses historiske forening.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune.

Stk. 3. Foreningens adresse er formandens adresse.

 

§ 2. Foreningens formål

Stk. 1. Foreningens formål er at fremme interessen for og viden om:

a) den lokale historie på Slagelseegnen.

b) fortiden på Slagelseegnen, samt om Slagelses betydning lokalt, national og internationalt. Foreningen har særlig fokus på Antvorskov Kloster og Slot med henblik på formidling og udbredelse af viden om stedets lokale og nationale historie.

Stk. 2. Formålet søges om muligt gennemført i et:

a) samarbejde med Slagelses arkiverne og andre foreninger og

grupper, der også arbejder med bevarelse af den kulturelle arv.

b) samarbejde med Vestsjællands Museum, Slagelse Museum, Trelleborg.

samt ved:         

c) foredrag

d) seminarer og arbejdsgrupper

e) ekskursioner og vandringer

f) medlemmernes deltagelse på frivillig basis i det museale samarbejde om bistand ved eksempelvis udgravninger og detektorsøgning, som er etableret i et samarbejde med andre vestsjællandske foreninger.

g) indhentning af dokumentation fra arkiver, enkeltpersoner og virksomheder o.l.


§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har interesse og lyst til at deltage i arbejdet med at realisere foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside (www.Slaglosia.dk). Foreningens formand/sekretær sender meddelelse om medlemskabet ved indmeldelsen.

Stk. 3.Et medlemskab dækker hele husstanden. Der er en stemme pr. medlemskab

Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til formanden eller kassereren og træder i kraft med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

Stk. 5. Bestyrelsen kan med øjeblikkelig virkning ekskludere medlemmer, der modarbejder forenings formål.

Stk. 6. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat husstandskontingent.

   Kontingentet opkræves og skal være betalt senest én uge før den årlige generalforsamling.


§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1.Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev/e-mail/Nyhedsbrev med angivelse af dagsorden til medlemmerne.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemskaber, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.Valg af stemmetællere

2.Valg af dirigent

3.Formandens beretning om foreningens virke

4.Generalforsamlingens drøftelse af og spørgsmål til formandens beretning

5.Regnskabsaflæggelse v. kassereren og de valgte revisorer samt spørgsmål hertil.

6.Behandling af indkomne forslag

7.Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af husstandskontingent

8.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jfr. & 7 stk.1 og 2

9.Valg af en revisor og en revisorsuppleant

10.Eventuelt

Stk. 5.Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hændesenest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6.Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når eet medlem blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer udtrykker ønske herom. Blanke stemmer regnes som afgivne stemmer. Hvert medlemskab giver en stemme. Kontingent. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.


§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne over for formanden fremsætter skriftligt begrundet anmodning herom. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.


§ 6. Gyldighedstidspunkt for generalforsamlings vedtagelser og beslutninger

Stk, 1.Generalforsamlingens vedtagelser og beslutninger herunder valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer er normalt gældende fra den 1. april i det år hvor generalforsamlingen er afholdt jfr. § 4 stk. 2.


§ 7. Bestyrelsens valg og konstituering

Stk. 1. Foreningens ledes af en bestyrelse, der består af et ulige antal op til syv medlemmer og om muligt 2 suppleanter.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på to år, således at 3 medlemmer er på valg efter første 2 årsperiode og 4 er på valg på den følgende ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen og senest d. 1. april afholdes det konstituerende møde.

Stk. 4. På det konstituerende møde vælger bestyrelsens medlemmer formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle valg gælder til næste generalforsamling.

Stk. 5. Om muligt vælges to suppleanter af generalforsamlingen for eet år. Generalforsamlingen vælger endvidere hvert år 1 revisor og en revisorsuppleant.

 

§ 8. Daglig ledelse

Stk. 1 Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens daglige ledelse herunder, at driften foregår i overensstemmelse med foreningens vedtægter, generalforsamlingens vedtagelser og beslutninger og gældende ret i øvrigt.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin egen forretningsorden.

Stk. 3. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder, som afholdes, når formanden skønner det nødvendigt, normalt fire gange årligt, eller når mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom over for formanden. I sidstnævnte tilfælde afholdes mødet senest to uger efter at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 4. Den valgte sekretær udsender mødeindkaldelse og dagsordenen herfor skriftligt og normalt senest to dage før mødets afholdelse.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. Ved stemmelighed er formandens i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Suppleanter kan uden stemmeret deltage i bestyrelsens møder.

Stk. 6. Sekretæren udarbejder et referat på baggrund af den på mødet førte beslutningsprotokol. Udkast til referat sendes til bestyrelsens medlemmer til godkendelse på bestyrelsens førstkommende møde.

Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til løsning af enten vedvarende opgaver eller af ad hoc opgaver. Arbejdsgrupperne og deres arbejdsopgaver skal beskrives i et særligt bilag

           vedhæftet nærværende vedtægt. Normalt skal mindst et medlem af bestyrelsen udpeges til deltagelse i og som formand for arbejdsgruppen. Ad hoc arbejdsgruppen opløses, når opgaven er udført og fjernes fra bilaget om eksisterende arbejdsgrupper. Arbejdsgruppen udarbejder ved opgavens afslutning en indstilling til bestyrelsen, som efter en drøftelse med gruppens medlemmer endeligt beslutter indstillingens videre forløb.


§ 9. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 5. Kontingent for medlemsskab omfatter husstanden.


§ 10. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.


§ 11. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægterne kan kun ændres, såfremt ændringsforslaget er optaget i generalforsamlingens dagsorden.

Stk. 2. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 3. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.


§ 12. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Generalforsamlingen bestemmer ved den endelige opløsning, hvem/hvad foreningens eventuelle overskydende midler skal tilfalde.


§ 13. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 15.02.2018

Bestyrelsen


Formand

Peter Kristensen

Næstformand

Solveig Herthoni Hansen

Kasserer

Hans Peter Hansen

Bestyrelsesmedlemmer

Katja Gross

Kirsten Werner Hansen

Benny Elkjær

Dan Frederiksen

Suppleanter

Carsten Egø Nielsen

Torben Hansen