Generalforsamling

Generalforsamling 2022

Referat af generalforsamling d. 31. marts 2022


1. Valg af stemmetællere


17 fremmødte. (Der blev ikke brug for at tælle stemmeberettigede)

Formanden bød velkommen.


2. Valg af dirigent


Lars Rynord valgt


3. Formandens beretning om foreningens virke


Formanden fremlagde beretningen for 2021

  • Året har været præget af Corona virussen.

  • Byvandring mellem to stationer og til Gudum.

  • Fælles spisning blev afviklet henover sommeren.

  • Guidet tur til Valdemarskilde.

  • I efteråret var der foredrag om Dronning Margrete den første samt om arkæologiske udgravninger på Krøyers plads.

  • I efteråret blev to foredrag gennemført.
  • 33 betalende medlemmer.

 

4. Generalforsamlingens drøftelse af og spørgsmål til formandens beretning


Beretningen blev godkendt.


5. Regnskabsaflæggelse v. kassereren og de valgte revisorer samt spørgsmål hertil


Regnskabsaflæggelse ved kassereren Hans Peter Hansen. (Se bilag)


Indtægt kr. 2.405,00.


Udgifter kr. 5.118,72.


Årets resultat kr. -2.713,72.


Status 2021 kr. 49.428,42.


6. Behandling af indkomne forslag


Ingen forslag.


7. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for de kommende år


Budget 2022 fremlagt


Kontingent 125 kr. pr. husstand blev vedtaget påny.


Se bilag.


Godkendt.


8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter


På valg som bestyrelsesmedlemmer var:


Hans Peter Hansen              genvalgt for 2 år

Solveig Herthoni Hansen      genvalgt for 2 år  

Katja Gross                         genvalgt for 2 år

Pernille Frandsen                 genvalgt for 2 år


På valg som suppleanter var:


Carsten Egø Nielsen - Valgt for 1 år

Torben Hansen - Valgt for 1 år


9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant


Valg af revisor – Lars Rynord valgt.

Valg af revisorsuppleant – Jørgen Rasmussen valgt.


10. eventuelt


Der bliver spurgt til kommende foredrag:

Forslag om en genopfølgning på tidligere foredrag om fund under metrobyggeri. De er forespurgt, men har ikke tid for tiden.


Forslag til forbedring af hjemmesiden med boglister over bøger, der eksisterer om Slagelses historie. Dette arbejde er allerede igang. Bøger og artikler indscannes og lægges op efterhånden, som de er klar.

Sværest er det at finde efterkommere til afdøde forfattere. Ophavsret.

Foreningens tidligere medlemsblade scannes og lægges op.

 

Der spørges ind til arbejdet for Antvorskov. Pernille beskriver arbejdet siden sidst. Det ligger nu stille i det kommunale regi pga. besparelser. Der afholdes en konference igennem den private forening "Antvorskov Klosters Støtteforeningen" i maj.

Slaglosia arrangerer to ture med udgangspunkt i Antvorskov, hvor overskuddet overdrages til "Antvorskov Klosters Støtteforening"s arbejdet med Antvorskov.

 

Der spørges ind til udstilling af fund fra Slagelse og omegn. Svaret er at de sandsynligvis er på Holbæk museum eller i depot.

 

Underholdning: "Slagelse set fra luften"


 

Referent: Katja Gross